เกี่ยวกับเรา

เป็นการรวมตัวกันของนักดนตรีผู้เปี่ยมล้นด้วยดนตรีในหัวใจ สร้างสถาบันการศึกษาทางดนตรีขึ้นมาเพื่อต้องการให้เหล่าผู้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเมืองไทยมีความสามารถทางการดนตรี สร้างขึ้นจากปณิธานอันยิ่งใหญ่จากกลุ่มคนเล็กๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านการดนตรีให้ได้ทัดเทียมกับชาวโลก โดยปรับภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรีให้ดูทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับต่างประเทศ พัฒนา ส่งเสริม และสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงเส้นทางของดนตรี