สถาบันการดนตรี De-symphony

ประเภทของเพลงคลาสสิก Symphony

Symphony  เป็นบทเพลงที่ประพันธุ์ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้บรรเลงกับวงดุริยางค์ Symphony โดยเฉพาะ ซึ่งเน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ อลังการ ของการประสานเสียงเครื่องดนตรีเข้าด้วยกัน โดย Symphony จะต้องมีแบบแผนตามการประพันธุ์ในยุคคลาสสิก Symphony ประกอบไปด้วย 4 กระบวน[…]

Read more

Mozart Symphony 41 เป็นเพลงแบบไหน

Mozart Symphony 41 หรือซิมโฟนีหมายเลข 41 เป็นผลงานระดับตำนานชุดสุดท้ายของโมซาร์ทที่ถูกแต่งขึ้นในช่วง ค.ศ.1788 โดยโมซาร์ทใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดในการแต่งมันในช่วงฤดูร้อน

Read more